Rozpoczęcie konkursu- slap watch !

IMG_4883_logo

Od dziś ruszamy z wyczekiwanym konkursem SLAP Watch !

Zainspiruj się modnymi zegarkami i podziel się swoją stylizacją. Atrakcyjne nagrody czekają aż na 7 osób!

IMG_3999_logo

Regulamin konkursu :

 

 • 1

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu „#Time2SLAP_Contest” (zwanego dalej konkursem) jest Time Color sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy pod nr KRS 100028749174, nr NIP 5252605521.

 1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne posiadające pełna zdolność do czynności prawnych jak również osoby fizyczne nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych działające przez swoich przedstawicieli.
 2. Organizator jest jednocześnie przyrzekającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego w odniesieniu do nagród wskazanych w § 4
 3. Celem konkursu jest promocja zegarków „SLAP”, poprzez prezentację stylizacji pasujących do zegarków.
 4. Konkurs trwa od dnia 22 grudnia 2016 r. do dnia 13 lutego 2017 r.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator zastrzega prawo do odmowy przyznania nagrody w przypadku naruszenia przepisów Regulaminu.
 8. Miejscem prowadzenia konkursu jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się prawo polskie a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 9. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 • 2

Uczestnictwo w konkursie

 1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez zamieszczenie na serwisie Instagram zdjęcia spełniającego warunki regulaminu oraz opatrzenie go opisem  #Time2SLAPContest, #slapwatch, #SLAPwatch(kolor zegarka pasującego do prezentowanej stylizacji – pisany bez przerw)” (tzw. „hasztagami” – wszystkimi trzema łącznie) a dodatkowo przesłanie na adres mailowy marketing@slapwatch.pl zgłoszenia zawierającego link do zdjęcia oraz nazwę użytkownika na Instagram. Zgłoszenie to powinno być wysłane z własnego adresu e-mail i służyć ma to nawiązaniu dalszej komunikacji ze zwycięzcami konkursu.

Należy również „polubić” na portalu Facebook fanpage:

https://www.facebook.com/SmartFashionOFFICIAL oraz https://www.facebook.com/slapwatchpl/?fref=ts

Ma to na celu poprawę komunikacji z uczestnikami: możliwość informowania o przebiegu konkursu, prezentacji innych prac konkursowych oraz kontaktu w sprawie nagród.

 1. Uczestnik konkursu powinien na prezentowanym zdjęciu przedstawić stworzoną przez niego stylizację, która w jego odczuciu będzie najlepiej komponowała się z wybranym zegarkiem SLAP. Oceniania jest jedynie stylizacja, nie jest natomiast wymagane posiadanie i umieszczenie na zdjęciu zegarka. Istotne jest jedynie „wyobrażenie jak dany zegarek w konkretnej kompozycji ubiorowej będzie się prezentował”.

Oznaczenie wybranego koloru powinno odbyć się za pomocą „hasztaga” zapisanego na prezentowanej stylizacji, wynikającego z zapisaniu po symbolu # nazwy/koloru zegarka zapisanego ze strony: #SLAPwatchYellow #SLAPwatchSandDune #SLAPwatchBermuda #SLAPwatchGrey #SLAPwatchChocolade #SLAPwatchRed #SLAPwatchDarkBlue #SLAPwatchBlack #SLAPwatchTeal #SLAPwatchOrange #SLAPwatchPink

 

 1. Każdy uczestnik może wysłać dowolną ilość zdjęć.
 2. Zdjęcie o którym mowa w pkt. 1 może być wykonane dowolna techniką, organizator nie stawia wymagań co do jego jakości, jednakże zdjęcia niewyraźne lub o zbyt słabej wg. jury, jakości mogą nie zostać dopuszczone do oceny.
 3. Zdjęcia nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa a zwłaszcza nie mogą nawoływać do przemocy lub popełnienia przestępstwa, być obraźliwe lub wulgarne a także naruszać praw osób trzecich
 4. Zdjęcia nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich ani przedstawiać wizerunku osób trzecich bez ich zgody.
 5. Uczestnik wysyłając zgłoszenie jednocześnie oświadcza, że posiada pełnie autorskich praw majątkowych do zdjęcia jak również, że spełnia ono pozostałe wymogi regulaminu.

 

 • 3

Prawa autorskie

 1. Poprzez zgłoszenie do konkursu uczestnik zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie oznaczonego w określony w 2 ust. 1 sposób zdjęcia do celów promocyjnych a w szczególności do zamieszczenia zgłoszonego do konkursu zdjęcia i/lub odnośnika do podstrony Instagrama na której zostało ono zamieszczone na stronie internetowej Organizatora konkursu.

Zwycięzcy konkursu przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do publikowanych przez siebie zdjęć podpisanych określonymi w 2 ust. 1 hasztagami bez ograniczeń terytorialnych na wszystkich znanych w momencie zakończenia konkursu polach eksploatacji. Organizator w szczególności nabywa prawo do:
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu (zdjęcia) jako całości lub w części – wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem;

c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż wyżej opisany – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wykorzystanie utworów do innego celu, np. wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczenia w Internecie, do wydawnictwa książkowego;

d) wykorzystywania w zakresie działań promocyjnych samodzielnie lub współpracując z innymi podmiotami.

 1. Przejście autorskich praw majątkowych następuje z momentem wydania przez Organizatora nagrody.

 

 • 4

Nagrody

Organizator zapewnia następujące nagrody (jedna nagroda z każdego rodzaju o ile nie wskazano inaczej) w kategorii:

 

      On:

 1. Za zdobycie pierwszego miejsca:

a)Udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej: „Zostań Twarzą SLAP” przeprowadzonej w okresie wiosenno-letnim,

b) Okulary Root Sunglasses Woodheart Bamboo:

http://sunglasses.mplatek.eu/produkt/woodheart-bamboo/

c)Zegarek SLAP Watch: http://slapwatch.pl/

 1. Za zdobycie wyróżnienia (dla dwóch osób):

Zegarek SLAP Watch: http://slapwatch.pl/

 

 

       Ona:

 1. Za zdobycie pierwszego miejsca:

a) Udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej: „Zostań Twarzą SLAP” przeprowadzonej w okresie wiosenno-letnim,

b) Kosmetyki prestiżowej firmy Nebu Milano:

http://www.perfumeriaquality.pl/nebu1

c) Zegarek SLAP Watch: http://slapwatch.pl/

 

2. Dla dwóch wyróżnionych miejsc:

a)Kosmetyki prestiżowej firmy Nebu Milano:

http://www.perfumeriaquality.pl/nebu1/

b) dla kolejnego wyróżnionego miejsca: okulary Root Sunglasses Drum Bamboo:

http://sunglasses.mplatek.eu/produkt/gum-white-bamboo/

 

Łącznie nagrody, w konkursie otrzyma, więc aż  7 osób!

 

 

 1. Organizatorowi przysługuje prawo zwiększenia ilości nagród.
 2. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny nie mogą być też zamienione na inne nagrody.
 3. Zwycięzca ma prawo do rezygnacji z nagrody.
 4. Brak odbioru nagrody lub niewskazanie danych do przesyłki w terminie dłuższym niż 6 miesięcy od momentu przyznania nagrody jest równoznaczne ze z złożeniem oświadczania o rezygnacji z nagrody.
 5. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na inna osobę.
 6. Po przyznaniu nagrody organizator wyśle ją zwycięzcy na wskazany pod niego adres w terminie 30 dni.
 7. Sesja zdjęciowa o której mowa w pkt. 1 lit. 1 jest zorganizowanym wydarzeniem w ramach którego zwycięzcy zapewnia się: udział w sesji, z której zdjęcia będą publikowane na stronach internetowych Marki, jej funepagea’ch oraz innych materiałach promocyjnych. Osoby biorące udział w sesji, po opublikowaniu przez markę SLAP, zdjęć z ich udziałem, będą miały możliwość otrzymania, odpowiednio oznaczonych logiem Marki, zdjęć. Nagroda nie obejmuje kosztów dojazdu na miejsce sesji ani innych kosztów niż wymienione powyżej.
 8. Zwycięzcy konkursu, przed ich otrzymaniem, będą musieli potwierdzić zapoznanie się z regulaminem konkursu.

 

 

 • 5

Tryb wyłaniania zwycięzców

 1. Organizator powołuje jury w składzie:

a) Monika Niemotko (stylistka SLAP Watch: https://www.facebook.com/SmartFashionOFFICIAL),

b) Anna Religa (twórca blogu Religowe Serduszko: http://religoweserduszko.pl/moda/),

c) Jakub Olejniczak,

do którego kompetencji należy wybór zwycięzców konkursu.

 1. Jury oceniać będzie stylizację widoczną na zdjęciu pod kontem dopasowania jej do wybranego przez uczestnika zegarka. Obecność zegarka na konkursowym zdjęciu nie jest konieczna. Oceniane będzie jedynie „wyobrażenie jak dany zegarek w konkretnej kompozycji ubiorowej będzie się prezentował”.
 2. Jury przyznaje nagrody wskazane w § 4 pkt. 1 lit a-d, wg swojej subiektywnej oceny. Brane pod uwagę będą jedynie zdjęcia odnalezione poprzez wyszukiwarkę portalu Instagram, za pomocą, określonych w regulaminie „hasztagów”.
 3. Jury przyznając nagrody będzie za cechy zwiększające ocenę konkursowego zdjęcia uznawać:

a) wysoką jakość zdjęcia,

b) ciekawe ujęcia/ogólną koncepcję zdjęcia,

c) ukazanie pozytywnych emocji u osób występujących na zdjęciach lub sceny powodującej powstanie pozytywnych emocji i skojarzeń.

5. Wszystkie te cechy brane będą, przez Jury pod uwagę, ale zwycięzca będzie przez poszczególnych członków Jury wybierany, jedynie na podstawie ich własnych odczuć i nie musi być przez nich uzasadniane.

6. W czasie do 14 dni od zakończenia konkursu Organizator poda do publicznej wiadomości wynik konkursu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.slapwatch.pl

 

 

 • 6

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z konkursem można wysyłać na adres mailowy marketing@slapwatch.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać przedmiot reklamacji, uzasadnienie oraz dane Uczestnika konkursu, w tym adres mailowy na który ma być wysłana odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od jej utrzymania .
 4. Decyzja organizatora co do reklamacji jest ostateczna.

 

 • 7

Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla interpretacji niniejszego regulaminu oraz dla spraw w nim nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

ŻYCZĘ POWODZENIA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU!

www.slapwatch.pl

https://www.facebook.com/slapwatchpl/

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz